PRIVACY BELEID

 

ZoomAdvies, gevestigd aan de Burgemeester Stulemeijerlaan 1, 4611EH Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

I      www.zoomadvies.nl

E     info@zoomadvies.nl

T     06 22307806

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ZoomAdvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Curriculum vitae
 • Gegevens betreffende uw arbeidsverleden
 • ZoomAdvies verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie
 • Het bieden van begeleiding op maat,
 • Analyseren en rapporteren aan opdrachtgevers

Grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens:

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de dienstverleningsovereenkomst, of wel of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tot slot worden gegevens verwerkt vanwege gerechtvaardigde belangen. Deze zijn:

 • Het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van een dienstverlening
 • De verbetering van haar diensten

Zoomadvies gebruikt de volgende systemen:

info@zoomadvies.nl  (e-mail

zivver (e-mail beveiligd)

www.zoomadvies.nl   (website)

Whatsapp (communicatie)

Sms (communicatie)

LinkedIn (nieuws-brief en acties)

 

Verstrekking aan derden:

In het kader van de dienstverlening kan ZoomAdvies persoonsgegevens uitwisselen. Zoomadvies kan voor de bovenstaande doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens vertrekt. Deze derden mogen enkel voor bovenstaande doeleinden de persoonsgegevens verwerken. Gegevens worden niet verkocht aan derden.

 

De lengte van de bewaartermijn:

ZoomAdvies zal persoonsgegevens niet langer verwerken van noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de doelen te behalen.

Hierbij worden termijnen van een half jaar gehanteerd na afloop van de laatste begeleidingssessie bij coaching en nadat de rapportage uit is gebracht bij een assessment/onderzoek.

 

De beveiliging van persoonsgegevens:

ZoomAdvies neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onbevoegde toegang tot gegevens.

 

Profilering:

ZoomAdvies maakt gebruik van gedragsanalyses van de informatie die verzameld wordt.

Dit wordt gedaan om de dienstverlening te kunnen verbeteren en terugkoppeling en advies aan de hand van rapportages te kunnen geven aan opdrachtgever.

 

Uw rechten:

U heeft het recht ZoomAdvies een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens te doen.

Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u binnen een week een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, in te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

ZoomAdvies

T.a.v.: Coen Goossens

Burgemeester Stulemeijerlaan 1

4611 EH Bergen op Zoom

 T 06 22307806

E info@zoomadvies.nl